Informacje

 

Kurs na edukację
Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych
z województwa kujawsko-pomorskiego.”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerem – Gminą – Miasto Grudziądz realizuje projekt pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji
i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.”
 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 2 550 osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. 
Projekt skierowany jest do osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby
w dostępie do edukacji, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami, osób powyżej 50 roku życia (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą).
W efekcie działań projektowych wsparciem zostanie objętych 2 550 osób dorosłych w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy zdecydują się nabyć, podnieść lub uzupełniać posiadane kompetencje lub kwalifikacje, w tym co najmniej 350 osób o niskich kwalifikacjach, 350 osób w wieku 50 lat i więcej, 765 osób zamieszkujących miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz 765 osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących na obszarze podregionu grudziądzkiego lub włocławskiego.
W ramach projektu realizowane będą pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego służące nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnianiu wiedzy i umiejętności lub kwalifikacji, tj. kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy umożliwiające uzyskiwaniu i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacji MEC.05. "Użytkowanie obrabiarek skrawających" w zawodzie "Operator obrabiarek skrawających" (więcej o kwalifikacyjnych kursach zawodowych).
Po zakończeniu szkolenia słuchacze mogą ubiegać sie o poświadczenia odbytych szkoleń certyfikatami firmy Heidenhain (więcej o certyfikatach).


Ogłaszamy nabór osób chętnych. Liczba miejsc ograniczona.

Biuro projektu: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Włocławska 167, 87-100 Toruń

e-mail: kursyzawodowe@tarr.org.pl  

tel. 56 699 54 89

Nabór i realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu, Czarnieckiego 5/7, 86-300 Grudziądz

e-mail: info@ckz.grudziadz.pl 

tel. 56 465 90 59

Dokumenty


Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdf downloadREGULAMIN_PROJEKTU_.pdf  Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdf downloadRegulamin_KKZ do projektu.pdf Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdf download1.__DANE_UCZESTNIKA_-_FORMULARZ_REKRUTACYJNY.pdf

Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdf download1a._KLAUZULA_INFORMACYJNA.pdf Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdf download2.__DEKLARACJA_UCZESTNICTWA_W_PROJEKCIE.pdf Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdf download4b._UMOWA_Z_UCZESTNIKIEM_PROJEKTU).pdf

Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdf download5._OSWIADCZENIE_(WYKSZTALCENIE).pdf Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdf download6._OSWIADCZENIE_65_.pdf Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdf download8._OSWIADCZENIE_-_pierwszy_dzien_szkolenia.pdf

 

Galeria zdjęć

Kontakt

Nazwa szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu
E-mail szkoły: info@ckz.grudziadz.pl
Telefon: 56 46 590 59
665 105 993
faks 56 46 590 60
Adres szkoły: ul. Czarnieckiego 5/7
86-300 Grudziądz
Poland
Adres skrytki podawczej na platformie ePUAP: /ckz_grudziadz/SkrytkaESP