• 20 lecie Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu

  W dniu 22 września 2023 z okazji 20 rocznicy  powstania Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu nauczyciele zorganizowali konferencję pod nazwą „Rozwój szkolnictwa zawodowego – szanse
  i zagrożenia”.

  W wystąpieniu otwierającym konferencję Prezydent Grudziądza Pan Maciej Glamowski mówił  o znaczeniu szkolnictwa zawodowego w rozwoju gospodarczym Grudziądza przytaczając liczne inicjatywy władz miasta nakierowane na budowanie nowoczesnego bazy dydaktycznej dla potrzeb edukacji zawodowej.

  Dyrektor Artur Mach przybliżył uczestnikom historię Centrum i omówił najważniejsze zmiany w kształceniu zawodowym od września 2019 r.

  Pan Piotr Kornacki wizytator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty omówił zagadnienia dodatkowych umiejętności zawodowych w kształceniu branżowym.

  Kwalifikacje rynkowe w szkolnictwie zawodowym - integrację różnych ścieżek nabywania kwalifikacji z potrzebami rynku pracy – omówił w swoim wystąpieniu Pan Artura Grochowskiego z firmy Mechatronik Artur Grochowski.

  Działalność szkoleniową firmy TBI Technology  i funkcjonowanie Akademii CNC przybliżyli w swoich wystąpieniach Prezes Ireneusz Cela i Wiceprezes Barbara Jacińskia.

  Firma TBI Technology i Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu zawarły umowę o współpracy w ramach której, wspólnie będą organizować i prowadzić; kształcenie zawodowe dla młodzieży i osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, certyfikowane kursy zawodowe, eventy technologiczne i szkoleniowe dla lokalnych przedsiębiorców, kursy kompetencyjne dające możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu robotyki, programowania maszyn CNC, metrologii i nowoczesnego zarządzania produkcją. Firma TBI Technology wyposażyła Centrum w nowoczesną obrabiarkę CNC.

  W uroczystym otwarciu  Akademii CNC w Grudziądzu wzięli udział zaproszeni przedstawiciele władz oświatowych, samorządowcy, przedsiębiorcy, politycy, dyrektorzy grudziądzkich szkół,  nauczyciele

 • Centrum Programowania Robotów Przemysłowych

  15 lutego 2023r. otwarte zostało w Centrum Kształcenia Zawodowego Centrum Programowania Robotów Przemysłowych.

  Powstanie Centrum możliwe było dzięki porozumieniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z Samorządem Grudziądza . Przedmiotem porozumienia jest wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez tworzenie na bazie Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu laboratoriów dydaktycznych i pracowni do praktycznej nauki zawodu powiązanych z branżami opartymi na technologiach Przemysłu 4.0. Nadrzędnym celem funkcjonowania powołanego Centrum jest poszerzanie oferty edukacyjnej z zakresu automatyzacji procesów technologicznych w oparciu o dobrze rozpoznane potrzeby przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko – pomorskiego a także promowanie zawodów istotnych dla przemysłu.

   Głównymi odbiorcami usług edukacyjnych w Centrum będą uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz ostatnich klas szkół podstawowych z Grudziądza i regionu grudziądzkiego, którzy będą stanowili bazę potencjalnych specjalistów. W Centrum Programowania Robotów Przemysłowych będą organizowane szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników firm działających na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Prace remontowo-adaptacyjne i wyposażenie o wartości około 150 000 złotych zostały sfinansowane ze środków budżetu miasta Grudziądza. Roboty przemysłowe o łącznej wartości 350 000 złotych dostarczyła Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Grudziądzki Park Przemysłowy. Planowane jest dalsze wzbogacanie wyposażenia Centrum.

  W uroczystym otwarciu udział wzięli między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, radni Rady Miejskiej Grudziądza, nauczyciele i uczniowie grudziądzkich szkół.

 • Show Car Młode Kadry

  W dniach 27-30 września 2022r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu z parterem branżowym firmą Inter Cars S.A. kolejny raz zorganizowało przedsięwzięcie pod nazwą Show Car. W mobilnym centrum szkoleniowym i specjalnie przygotowanych laboratoriach uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w Centrum  poznawali najnowsze rozwiązania techniki motoryzacyjnej wraz z pracownikami firm i warsztatów samochodowych z Grudziądza i okolic.

  W dniu 29 września 2022 r. dodatkowo zorganizowano przedsięwzięcie w taki sposób by wesprzeć doradców zawodowych grudziądzkich szkół podstawowych. Specjalnie przygotowane stanowiska wystawowe prezentujące teraźniejszość i przyszłość motoryzacji licznie odwiedzili uczniowie grudziądzkich szkół.

 • Warsztaty dla nauczycieli

  W dniu 30 listopada 2021r. firma Artur Grochowski Mechatronik i Centrum Kształcenia Zawodowego

  w Grudziądzu zorganizowali dla nauczycieli bezpłatne warsztaty:

  - Laboratoria przyszłości - druk 3D oraz programowanie układów mikroprocesorowych zgodnych

  z projektem  Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

  (Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  W ramach projektu szkoły podstawowe mogą pozyskać środki na zakup między innymi drukarek układów mikroprocesorowych i wielu innych. W ramach warsztatów poprowadzono pokazowe zajęcia w wykorzystaniem drukarek 3D i układów mikroprocesorowych Arduino.)

  - Programowanie obrabiarek CNC i robotów w programie MTS.

  (program znany w wielu szkołach przeznaczony do nauki programowania i sterowania obrabiarkami CNC. Stale rozwijana aplikacja  doczekała się kolejnej wersji pod Przemysł 4.0. Najnowszą wersję programu wzbogacono o  możliwość programowania ramion robotów oraz  współpracy robotów z obrabiarkami CNC)

  - Użytkowanie programu  RobLAB w nauczaniu robotyki, podstaw elektropneumatyki oraz urządzeń mechatronicznych.

  (od września 2021 w szkołach w Polsce uruchomiono nowy zawód Technik Robotyk. Autorski program RobLAB do nauki programowania ramion robotów w ostatnim roku wzbogacił się o dodatkowe moduły wspierające kształcenie z zakresu elektropneumatyki, sterowania przekaźnikowego i sterowania sterownikami PLC oraz budowy i programowania  urządzeń mechatronicznych. W ramach szkolenia przeprowadzono pokazowe zajęcia z:

  • programowania ramion robotów Dobot z wykorzystaniem programu RobLAB,
  • programowania i symulacji pracy układów elektropneumatycznych oraz urządzeń mechatronicznych,
  • zastosowania programu  jako „wirtualnych  obiektów  2D i 3D” podczas nauki programowania rzeczywistych sterowników PLC.)
 • Konferencja "Kwalifikacje rynkowe- kwalifikacjami przyszłości"

  Firma Mechatronik Artur Grochowski i Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu pod patronatem Prezydenta Grudziądza zorganizowali w dniu 29 listopada 2021 r. konferencję pod nazwą „Kwalifikacje rynkowe – kwalifikacjami przyszłości”.

  Kwalifikacje Rynkowe to kwalifikacje wchodzące w skład ZRK (Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ), które potwierdzane są w Instytucji Certyfikującej a zdobywane w trybie poza formalnym tj. przez samodoskonalenie, uczestnictwo w kursach, w wyniku pracy zawodowej czy dzięki rozwojowi wiedzy i umiejętności w ramach realizacji własnych zainteresowań. Osoba poszukująca pracy po zestawieniu posiadanych umiejętności z opisem kwalifikacji rynkowej przeprowadza samoocenę i podejmuje decyzję czy zgłosić się do Instytucji Certyfikującej na egzamin czy wcześniej uzupełnić wiedzę na wybranych kursach. Zintegrowany System Kwalifikacji pozwala na szybsze niż w trybie formalnym potwierdzenie kwalifikacji i uzyskanie jakościowego w pełni akceptowanego przez rynek certyfikatu.

  Firma Mechatronik Artur Grochowski i Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu będą prowadzić proces walidacji w dwóch kwalifikacjach rynkowych:

  1. „Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)”
  2. „Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)”

  W trakcie konferencji Pan Prezydent Grudziądza w swym wystąpieniu przedstawił wkład władz miasta w modernizację infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa branżowego, nakreślił ambitne plany dalszego rozwoju.

  Pani Maria Mazurkiewicz Kujawsko Pomorski Wicekurator Oświaty przedstawiła problematykę rozwoju szkolnictwa branżowego w kontekście potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

   Artur Mach przybliżył problematykę rozwoju technologii Przemysłu 4.0.

  Zagadnienia dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji omówili wicedyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Ireneusz Baranowski i Maciej Tauber lider projektu “Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”

  Pan Artur Grochowski omówił umiejętności opisane w kwalifikacjach rynkowych z obszaru CNC, przedstawił strukturę Instytucji Certyfikującej oraz dokonał prezentacji stanowisk przygotowanych do przeprowadzenia walidacji w kwalifikacji „Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)”.

  Pan Robert Dubas omówił wyposażenie stanowisk do walidacji w kwalifikacji „Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)” , przybliżył pakiet szkoleniowy i egzaminacyjny MTS.

  Warunki i możliwości uatrakcyjnienia kształcenia formalnego przez kwalifikacje rynkowe omówiła w swoim wystąpieniu Pani Urszula Chaberska Starszy Wizytator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

  Pani Natalia Pawłowska Naczelnik Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przekazała oficjalnie Panu Arturowi Grochowskiemu prowadzącemu firmę Artur Grochowski Mechatronik decyzje Ministra Rozwoju i Technologii nadające uprawnienia do certyfikowania dwóch kwalifikacji.

  Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu przekazał podziękowania byłemu Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Panu Andrzejowi Cherkowi za szczególny wkład w rozwój placówki.

  Cel nadrzędny konferencji - budowanie szerokiego zaplecza dla potrzeb budowania kapitału ludzkiego niezbędnego w rozwoju małych i średnich firm oraz wzrostu ich konkurencyjności. 

  Cel szczegółowy - promowanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jako kluczowego narzędzia idei uczenia się przez całe życie.

   

 • Konferencja „Partnerstwo w kształceniu zawodowym”

  15.03.2019

  W trakcie konferencji podsumowano zrealizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu współfinansowane ze środków unijnych projekty - „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza – Etap II”  i „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI- etap II.”
  W konferencji wzięli udział zaproszeni przedsiębiorcy, dyrektorzy grudziądzkich szkół zawodowych, samorządowcy i politycy  którym zostały przedstawione zmiany wywołane zapisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
  Pan Czesław Stawikowski, koordynator ds. kształcenia zawodowego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy omówi zmiany w prawie oświatowym, nowe zasady  finansowania szkolnictwa zawodowego, wzmocnienie roli pracodawców w procesie edukacji zawodowej.
  Podczas konferencji omówiono zagadnienia współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorców  w procesie wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przemyśle i podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego.
  Nastąpiło uroczyste przekazanie podpisanego porozumienia pomiędzy AMS International Sp. z o.o. a Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu.
  Firma AMS International Sp. z o.o.  wyposażyła placówkę w 15 licencji sieciowych oprogramowania Feature CAM Ultimate (zintegrowany system CAM) dla uczniów oraz 5 licencji jednostanowiskowych dla nauczycieli). Firma w ramach porozumienia  wspólnie z Centrum będzie organizować i prowadzić między innymi specjalistyczne certyfikowane szkolenia dla uczniów i nauczycieli grudziądzkich szkół zawodowych.

   

   

 • 23.04.2018

  W poczuciu odpowiedzialności za jakość kształcenia zawodowego w Grudziądzu Venture Industries i Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu zawarły umowę o współpracy, w której strony zobowiązują się do podejmowania wspólnych działań w obszarze edukacji zawodowej miasta Grudziądza a w szczególności: prowadzenie kursów i szkoleń doskonalących dla uczniów, pracowników i nauczycieli w oparciu o wspólnie opracowane programy, organizowanie staży uczniowskich i nauczycielskich, obejmowanie patronatem wybranych klas/grupy szkoleniowych, organizowanie stanowisk pracy na potrzeby realizacji praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy w celu podniesienia jakości uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy i tym samym stwarzania warunków do zdobywania doświadczenia zawodowego już na etapie uczenia się. 
  W obecności Posła na Sejm RP Tomasza Szymańskiego, Pani Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Sławomiry Gajewskiej, przedstawicieli Zarządu Hydro Vacuum S.A w osobach Pana Prezesa Wojciecha Grabowskiego i członkini Zarządu Pani Alicji Staromłyńskiej, przedstawicieli Miejskiego Zakładu Komunikacji Pana Prezesa Pawła Maniszewskiego i Pana Dyrektora Jerzego Kindela, Pani Prezes ZNP w Grudziądzu Róży Lewandowskiej, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i nauczycieli  uroczystego przekazania podpisanych umów dokonali w imieniu spółki Dyrektor Zbigniew Kosmecki a w imieniu placówki  Dyrektor Artur Mach.
  Wszyscy zebrani wzieli udział w uroczystości wręczenia nagród finalistom XVII edycji „Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy, Przepisach i Zasadach BHP”. Pierwsze miejsce w tym roku zajął Marcin Gutowski z CKZiU w Brodnicy, drugie Julia Pińczewska z ZSG-H w Grudziądzu a trzecie Sebastian Zagórski z CKZiU w Brodnicy. W eliminacjach konkursu organizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy, wzięło udział 451 uczniów z 10 szkół wojwództwa kujawsko-pomorskiego. 

   Video   Galeria zdjęć

 • 05.04.2018

  Gratulujemy naszemu uczniowi Pawłowi Ejzygmannowi udziału w krajowym finale konkursu Young Car Mechanic organizowanym przez Inter Cars. Young Car Mechanic to międzynarodowy konkurs dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych. Jego głównym celem jest popularyzacja zawodu mechanika samochodowego wśród młodzieży, wymiana doświadczeń i praktyk nauczania oraz znalezienie młodych talentów w dziedzinie mechaniki  pojazdowej.
  W tym roku do konkursu zgłosiło się 19 szkół współpracujących z Inter Cars w ramach programu Młode Kadry - inicjatywie wspierającej szkoły zawodowe i ich absolwentów. W I etapie rywalizacji uczestniczyło około 600 uczniów, z których wyłoniono ponad 300 zawodników II rundy. To oni walczyli o udział w finale krajowym, a wśód nich nasza uczennica Daria Nowak. Decydująca rywalizacja z udziałem 10 najlepszych zawodników odbyła się 5 kwietnia podczas Poznań Motor Show 2018 - największych w Polsce i czwartych w Europie targów motoryzacyjnych. W 2018 roku w europejskiej edycji konkursu Young Car Mechanic biorą udział uczniowie, którzy wygrali krajowe finały Young Car Mechanic w swoich krajach: Polsce, Litwie, Łotwie, Bułgarii i Estonii.

  Galeria zdjęć

 • 23.05.2017

  Show Car to trzy niezwykłe ciężarówki, które z pojazdów drogowych przekształcają się w przestronne sale szkoleniowe. Odwiedzają zainteresowanych rozwojem wiedzy i umiejętności w dziedzinie motoryzacji. Jedna z tych ciężarówek zatrzyma się 23 maja 2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu. Specjaliści  z firm Bosch i Texa poprowadzili szkolenia z dziedziny nowoczesnych rozwiązań w branży motoryzacyjnej. W mobilnym centrum szkoleniowym uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w Centrum zasiedli obok pracowników i przedstawicieli firm i warsztatów samochodowych z Grudziądza i okolic. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Młode Kadry”, w którym Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu i Inter Cars S.A. są partnerami.

  VideoGaleria zdjęć

 • 23.05.2017

  Cisco Networking Academy to projekt o zasięgu międzynarodowym, którego uczestnikiem stało się Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu. Program oferuje możliwość uzyskania w trakcie specjalistycznych kursów wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Uczestnicy kursów - uczniowie szkół średnich lub osoby dorosłe - będą przygotowywani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA).  Zdobyta wiedza i umiejętności stanowić będą solidną podstawę przyszłej kariery zawodowej. Zajęcia w akademii CISCO obywać się będą w przystosowanej pracowni informatycznej, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt sieciowy, komputery i oprogramowanie. Oprócz kursów organizowane będą warsztaty praktyczne dla techników informatyków Zespołu Szkół Technicznych oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W pracowni odbywać się będą również egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe „E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”.

  Galeria zdjęć

 • 23.05.2017

  XVI finał „Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy, Przepisach i Zasadach BHP” rozstrzygnięty. Pierwsze miejsce zajęła Sandra Sokolnicka z ZSP Łasin, drugie - Julia Jaśniewska z ZSBiP Grudziądz, a trzecie - Marcin Gutowski z CKZiU Brodnica. Uroczystość wręczenia nagród i upominków uświetnili; Prezydent Grudziądza Robert Malinowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Cherek, Prezes Hydro Vacuum S.A. Wojciech Grabowski, Prezes ZNP Róża Lewandowska, a także dyrektorzy grudziądzkich szkół. 
  W eliminacjach konkursu organizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy, wzięło udział 635 przyszłych uczestników rynku pracy z 10 szkół wojwództwa kujawsko-pomorskiego.

  Galeria zdjęć

 • 26.04.2016

  Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu otrzymało Certyfikat Autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Heidenhain. Programowania maszyn ze sterowaniem Heidenhain będą uczyć certyfikowani trenerzy - nauczyciele Jerzy Saja i Piotr Słupski.
  Centrum stało się placówką uprawnioną do prowadzenia szkoleń dla technologów i operatorów maszyn CNC i wydawania certyfikatów używając oryginalnych druków niemieckiej firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Uczniowie i słuchacze realizujący zajęcia praktyczne po specjalistycznym przeszkoleniu z zakresu programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie będą otrzymywali takie dokumenty zwiększając swoje szanse na rynku pracy.

  Galeria zdjęć

 • 26.04.2016

  XV Finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy, Przepisach i Zasadach BHP za nami. Wzięło w nim udział 18 uczniów z 9 szkół województwa kujawsko pomorskiego,  wyłonionych spośród około 350 uczestników biorących udział w eliminacjach. Zwycięzcą został Piotr Petla  z Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu. Natalia Jeromińska  z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu zdobyła drugą nagrodę a Marta Szóstakowska z Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy uplasowała się na trzecim miejscu.
  Wszyscy finaliści wyjechali z Grudziądza z dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami, które ufundowali organizatorzy –i Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu oraz stale wspierający przedsięwzięcie; Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, , Hydro – Vacuum S.A., Związek Nauczycielstwa Polskiego, Firma szkoleniowa „ABAK”, Ocetix sp. z.o.o., Zakład zegarmistrzowski Krzysztof Gerke, Market Brico-Marche.
  Roman Wzorek z Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w  Bydgoszczy, Sławomir Krawulski z Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, Artur Zubko z Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zbigniew Barański z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, Renata Wegner z Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu, Rafał Szweda z Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu , Jerzy Kachniarz i Katarzyna Snuszka z Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu, Dariusz Szutarski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, koledzy Jerzy Saja, Tomasz Kempski, Kazimierz Kempski, Krzysztof Polakowski i Piotr Słupski (wszyscy z Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu) – to grupa ludzi dla których propagowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa pracy i zasad BHP jest rzeczą ważną. Organizacyjny sukces Konkursu jest przede wszystkim ich zasługą.  Dziękujemy!

  Galeria zdjęć

 • 27.10.2014

  Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu ma nową pracownię metrologii wyposażoną w najnowocześniejsze, wykorzystywane w przemyśle na etapie kontroli jakości współrzędnościowe maszyny pomiarowe, dysponujące możliwością pomiaru sensorami stykowymi i optycznymi oraz pełną kompatybilnością ze środowiskiem CAD. Całość wyposażenia pracowni uzupełnia doskonały sprzęt multimedialny w postaci przejezdnej tablicy multimedialnej i wizualizera.
  Pracownia powstała pod patronatem firmy Oberon3D, która na rynku zajmuje niepodważalne miejsce wiodącego dostawcy współrzędnościowych systemów pomiarowych i której polityka biznesowa zakłada wspieranie ośrodków edukacyjnych poprzez między innymi instalację specjalistycznego sprzętu. Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu i Oberon 3D zakłada organizowanie certyfikowanych specjalistycznych szkoleń, pokazów i kursów z dziedziny techniki pomiarowej dla nauczycieli, uczniów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, studentów i pracowników zakładów pracy a także sukcesywne doposażenie pracowni metrologii w nowatorskie rozwiązania. Celem strategicznym porozumienia jest utworzenie w Grudziądzu prestiżowego w skali kraju centrum szkoleniowego w zakresie współczesnych systemów kontroli makrogeometrii. Symbolicznego przecięcia "wstęgi" dokonali Prezydent Grudziądza Robert Malinowski i Prezes Spółki Oberon3D Leszek Pietrzak.

  Galeria zdjęć

 • 24.04.2014

  Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu i Hydro-Vacuum S.A Grudziądz świadome konieczności podnoszenia umiejętności i kwalifikacji pracowników zwłaszcza w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, tworzenia warunków dla rozwoju edukacji zawodowej dopasowanej do potrzeb rynku pracy zawarły w dniu 24 kwietnia 2014 r umowę o współpracy.
  Celem ogólnym porozumienia jest tworzenie warunków do organizacji i prowadzenia kształcenia zawodowego w różnych formach, młodzieży i osób dorosłych chcących zdobyć, zaktualizować lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe a zwłaszcza kwalifikacje objęte klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego tj.:
  1. Użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19.)
  2. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.)
  3. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17)
  4. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.)
  dających możliwość uzyskania tytułów zawodowych w zawodach operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik.
  W ramach porozumienia Centrum będzie organizować i prowadzić kształcenie zawodowe w kwalifikacjach o których mowa wyżej dla młodzieży i osób dorosłych w formach szkolnych ( szkolenie praktyczne, kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych) oraz kształcenie zawodowe w formach pozaszkolnych w postaci specjalistycznych kursów i szkoleń dających możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu wdrażania i wykorzystania nowych technologii w przemyśle maszynowym.
  Spółka między innymi organizować będzie stanowiska pracy dla potrzeb realizacji praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów/słuchaczy oraz staży dla nauczycieli Centrum a także stanowiska dla potrzeb organizacji i przeprowadzania pod nadzorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
  Umowę w obecności władz Grudziądza i zaproszonych gości podpisali ze strony Spółki Pan Wojciech Grabowski - Prezes Zarządu i Alicja Staromłyńska -Członek Zarządu ze strony Centrum dyrektor Artur Mach

  Galeria zdjęć

 • 24.04.2014

  Nowa pracownia w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu to tak naprawdę trzy pracownie w jednej. Na bazie 15 nowoczesnych komputerów i multimedialnego monitora LCD specjalistycznego oprzyrządowania i oprogramowania udało się w jednym pomieszczeniu zorganizować samodzielne zadaniowo pracownie; - komunikacji w języku obcym (językową), -informatyczną, - rysunku technicznego.
  Pracownia komunikacji w języku obcym dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu Mentor Pro 32 zarządzającemu odpowiednio dobranym wyposażeniem (kabiny z pulpitami słuchawkowymi, rejestratory dźwięku, komputery spięte w sieć) pozwala na prowadzenie zajęć z nauki języka obcego zawodowego na wysokim poziomie skuteczności. Możliwość organizowania słuchaczy w grupy i prowadzenie różnych rodzajów zajęć w tym samym czasie (czytanie, odsłuchiwania, dialog z trenerem, praca on-line w sieci ) czyni dodatkowo zajęcia bardzo atrakcyjnymi.
  Pracownia informatyki przeznaczona do prowadzenia zajęć, kursów i szkoleń, dzięki wyposażeniu w najnowocześniejsze komputery pozwala na realizację zagadnień z dziedziny informatyki w oparciu o technologie dnia dzisiejszego. Słuchacze i uczniowie mają możliwość pracy w technologii "multidotykowej", praca nauczyciela wspierana jest super nowoczesnym monitorem sterowanym dotykiem i wyposażonym w funkcje tablicy interaktywnej.
  Pracownia rysunku technicznego pozwala na naukę zagadnień z dziedziny grafiki inżynierskiej, tworzenie dokumentacji technicznej przy wsparciu komputerów wyposażonych w najnowocześniejsze oprogramowanie typu CAD.
  Z pracowni korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Technicznych i słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez Centrum. Uroczystego otwarcia pracowni dokonał Wiceprezydent Grudziądza Pan Przemysław Ślusarski.

  Galeria zdjęć 

 • 31.01.2013

  W Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu odbyła się konferencja zamykająca oraz upowszechniająca rezultaty projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa: 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej).
  W ramach projektu przebudowano pomieszczenia warsztatów na pracownię diagnostyki i napraw pojazdów samochodowych oraz pracownię obróbki mechanicznej. Zbudowano od podstaw instalację elektryczną, sprężonego powietrza, wentylacyjną, grzewczą i wodnokanalizacyjną. Wymieniono posadzki, okna i drzwi. Ze środków budżetu projektu zakupiono wyposażenie i nowoczesne maszyny do pracowni obróbki mechanicznej ( 4 tokarki, 2 frezarki, szlifierkę uniwersalną, frezarkę CNC i tokarkę CNC). Wyposażenie pracowni diagnostyki i napraw zakupiono ze środków innych przedsięwzięć w tym z projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych".
  W konferencji wzięli udział między innymi Prezydent Grudziądza Robert Malinowski, Wiceprezydent Przemysław Ślusarski, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Andrzej Cherek.

  Galeria zdjęć

 • 12.01.2012

  Uroczystość otwarcia Regionalnego Centrum Szkoleniowego w ramach programu Młode Kadry. 
  Zadaniem programu Młode Kadry jest tworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych we współpracy z palcówkami edukacyjnymi o profilu motoryzacyjnym. Projekt ten umożliwi wyposażenie wybranych szkół w nowoczesny sprzęt wykorzystywany do naprawy i diagnostyki usterek w samochodach. Dostarczy też placówkom niezbędnej wiedzy, potrzebnej w procesie kształcenie przyszłej kadry i ułatwi start zawodowy młodym ludziom poprzez zbliżenie świata przedsiębiorców ze światem edukacji.Program ten został zainicjowany przez Inter Cars S.A. a w jego realizacji pomagają partnerzy biznesowi dystrybutora – firmy Bosch, Castrol, Denso, LuK, INA, FAG oraz Osram. 
  W ramach pierwszej edycji Programu zostanie uruchomione 5 centrów na terenie Polski(jedno z pierwszych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu ). 
  Patronami programu są Instytut Transportu Samochodowego, Auto Świat oraz Stowarzyszenie Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych.

  Galeria zdjęć

   

Galeria zdjęć

Kontakt

Nazwa szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu
E-mail szkoły: info@ckz.grudziadz.pl
Telefon: 56 46 590 59
665 105 993
faks 56 46 590 60
Adres szkoły: ul. Czarnieckiego 5/7
86-300 Grudziądz
Poland
Adres skrytki podawczej na platformie ePUAP: /ckz_grudziadz/SkrytkaESP